Biz barada

“DÖRT TARAP LOGISTIKA”- ekspeditor kompaniýasy bolup, Türkmenistanyň ýük-transport bazarynda öňdebaryjy kompaniýalaryň biridir. Biziň wezipämiz: Ýük daşamak hyzmatyny müşderiniň islegi boýunça ýokary hili amala aşyrmak.

Giňişleýin

Biziň hyzmatlarymyz

Awtoýol (garaýollar) gatnawlary

Garaşsyz. Awtomobil gatnawlary – bu hereketlilik, netijelilik, köpugurlylyk.

Awiýaýol gatnawlary

Çalt. Howa gatnawynyň esasy artykmaçlygy tizlikdir.

Deňizýol gatnawlary

Arzan. Deňiz gatnawy ýük daşamagyň iň arzan görnüşidir. Uly ýükleri aňsatlyk bilen daşamaga mümkinçilik berýär.

Demirýol gatnawlary

Durnukly. Demir ýol - bu dünýä ýurtlaryny berk baglanyşdyran tor. Ýükleri üznüksiz marşrutlaryň kepilligi bilen eltmeli bolsaňyz, demir ýol gatnawy ajaýyp çözgütdir.

Ýük gatnatmak hyzmatyny näme üçin “DÖRT TARAP LOGISTIKA” ynanmaly?

Ygtybarly

Daşaýan ýükler üçin maliýe jogapkärçiligi maddy töwekgelçiligiňizi azaldar we işgärlerimiziň seresaply garaýşy ýükleri howpsuz we ygtybarly eltmäge mümkinçilik berer.

Bu çalt

Hasaplanan logistika iň az gowşuryş wagtyny kepillendirýär.

Bu amatly

Ýük hereketine gözegçilik ulgamy, iberişiňize çalt gözegçilik etmäge kömek eder.

Habarlaşmak üçin